วัดผล ประเมินตน ผ่านผลงาน

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการวัดและประเมินผล

การสร้างแบบทดสอบตามหลัดวิธีการสร้างที่ดีและถูกต้องตามหลักการ พร้อมทั้งการวัดพฤติกรรมขแองผู้เรียนในทุกด้าน