อาหารหลัก 5 หมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จีรวรรณ สวนกูล

โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

จงตอบคำถามต่อไปนี้