อาหารหลัก 5 หมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

จงตอบคำถามต่อไปนี้