อาหารหลัก 5 หมู่

คำอธิบายชั้นเรียน

จงตอบคำถามต่อไปนี้