เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2111318 วรรณคดีมลายูเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักศึกษาชั้นปีที่่ 4 หลักสูตรภาษามลายู

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีและประวัติวรรณคดี ลีลาการประพันธ์ความหมาย รวมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานและคำศัพท์เฉพาะทางวรรณกรรมผ่านงานเขียนร้อยกรอง เรื่องสั้น และบทละคร