4101101 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การวิเคราะห์เวกเตอร์ สมการดิฟเฟอเรนเชียล อินทิกรัล ทฤษฎีของกรีน ทฤษฎีของเกาส์ ทฤษฎีของสโตกส์