เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความรู้เบื้องต้นเกึ่ยวกับรัฐศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เพืีอให้ผู้เรียนมีความรู้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐศาสตร์