ความรู้เบื้องต้นเกึ่ยวกับรัฐศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เพืีอให้ผู้เรียนมีความรู้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐศาสตร์