ความรู้เบื้องต้นเกึ่ยวกับรัฐศาสตร์

สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพืีอให้ผู้เรียนมีความรู้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐศาสตร์