คณิตศาสตร์ ป.3 (ค13101)

คำอธิบายชั้นเรียน

 นักเรียนต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ให้ได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ  60  จึงจะผ่านการเรียนวิชานี้