เทคโนโลยีการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

สุภิญญา ชูใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

มีความเชี่ยวขาญด้านการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง