เทคโนโลยีการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุภิญญา ชูใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

มีความเชี่ยวขาญด้านการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง