เทคโนโลยีการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

คำอธิบายชั้นเรียน

มีความเชี่ยวขาญด้านการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง