สัมมนาทางการเกษตร 1

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอผลงานของตัวเองได