การแยกตัวประกอบ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการแยกตัวประกอบของจำนวนนับ