1206107 การบริหารกิจการนักเรียน(Student Activity Administration)

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อนำแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารกิจการนักเรียนและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในยุคปัจจุบัน มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานกิจการนักเรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาขององค์ความรู้ในยุกต์โลกาภิวัฒน์