เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1206107 การบริหารกิจการนักเรียน(Student Activity Administration)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อนำแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารกิจการนักเรียนและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในยุคปัจจุบัน มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานกิจการนักเรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาขององค์ความรู้ในยุกต์โลกาภิวัฒน์