4101460 กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


มโนทัศน์เกี่ยวกับวิทยาการพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัม ฟังก์ชันเจาะ จงและตัวดำเนินการ สมการคลื่นของชเรอดิงเงอร์ ผลเฉลยแบบไม่ขึ้นกับเวลาชนิดหนึ่งมิติ ฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็น การประยุกต์ใช้สมการคลื่นกับอะตอมของไฮโดรเจน สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน ควอนตัมของโมเมนตัมเชิงมุม ปรากฏการณ์ซีแมน และอะตอมเสมือนไฮโดรเจน