การผลิตแพะ

เกตวรรณ บุญเทพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านการผลิตแพะในพื้นที่ภาคใต้ได