การผลิตแพะ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เกตวรรณ บุญเทพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านการผลิตแพะในพื้นที่ภาคใต้ได