homeคณิตศาสตร์ ป.3 (ค13101)
personperson_add
คณิตศาสตร์ ป.3 (ค13101)

ผู้สอน
นาง สมพิศ เอี่ยมสอาด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ป.3 (ค13101)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1968

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาฝึกทักษะการคิดคำนวณและการฝึกแก้ปัญหาในเรื่อง  การเขียนการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน  จำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์  การนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50 การนับลดทีทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50  หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  และการใช้ 0 เพื่อยึดตำเหน่งของแต่ละหลัก  การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย  การเปรียบจำนวนและเครื่องหมาย  =    การแสดงลำดับจำนวนไม่เกินห้าจำนวน  การบวก  การลบ  ของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสน  และศูนย์  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสี่หลัก  การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก  การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลักและตัวหารที่มีหนึ่งหลัก  การบวก  ลบ  คูณ  หาร  ระคน  โจทย์ปัญหาการบวก  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหาร  การวัดความยาวเป็นเมตร  เซนติเมตร  มิลลิเมตร  การเลือกเครื่องวัดที่เหมาะสม(ไม้เมตร  ไม้บรรทัด  สายวัดตัว  สายวัดชนิดตลับ)  การเปรียบความยาว การคาดคะเนความเป็นเมตรกับเซนติเมตร  การชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด  การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม  การเปรียบเทียบน้ำหนัก  การคาดคะเนน้ำหนัก ( กิโลกรัม)  การตวงเป็นลิตร  มิลลิลิตร  การเลือกเครื่องตวง  (ถัง  ลิตร  ช้อนตวง  กระบอกตวง  ถ้วยตวง  เครื่องตวง  น้ำมันเชื้อเพลิง  และหยอดเครื่อง)  การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของและความจุของภาชนะในหน่วยเดียวกัน  การคาดคะเนริมาตรของสิ่งของและความจุของภาชนะเป็นลิตร  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง  5  นาที)  การเขียนบอกเวลาเป็นจุดและอ่าน  บอกความสัมพันธ์ของหน่วยความเป็นเมตรกับเซนติเมตร  เซนติเมตรกับมิลลิลิตร  เมตรกับมิลลิลิตร  ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง กิโลกรัมกับขีด  ขีดกับกรัม  กิโลกรัมกับกรัม  ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาการอ่านและเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  การชั่ง  ตวง  เงิน  และเวลา  การอ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย  การอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา  ชนิดและรูปเรขาคณิต  รูปวงกลม  รูปวงรี  รูปสาม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปห้าเหลี่ยม  รูปหกเหลี่ยม  และรูปแปดเหลี่ยมรูปที่มีแกนสมมาตร  การเขียนจุด  เส้นตรง  รังสี  ส่วนของเส้นตรง  มุมและสัญลักษณ์  การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ  แบบรูปและความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50 และแบบรูปซ้ำ  แบบรูปที่มีรูปร่าง  ขนาด  สี  ที่มีความสัมพันธ์กันสองลักษณ์  การเก็บรวมรวบข้อมูลและการจำแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน  การอ่านแผนภูมิภาพและแผนภูมิแท่ง

                โดยใช้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  มีความสามารถในการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย  การนำเสนอเชื่อมโยง  ความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

                มีความรับผิดชอบ  ทำงานด้วยความรอบคอบ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เห็นคูณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์มีคุณธรรมที่เหมาะสม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสตัวชี้วัด

                ค.1.1      ป.3/1   ป.3/2

ค.1.2      ป.3/1   ป.3/2

ค.2.1      ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6

ค.2.2      ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3

ค.3.1      ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3

ค.3.2      ป.3/1   ป.3/2

ค.4.1      ป.3/1   ป.3/2

ค.5.1      ป.3/1   ป.3/2

ค.6.1      ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6

รวมทั้งหมด  28  ตัวชี้วัด

 

 นักเรียนต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ให้ได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ  60  จึงจะผ่านการเรียนวิชานี้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)