สังคมภิวัตน์

ราศรี สวอินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

1. บทเรียนนี้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสังคมภิวัตน์ ภาคเรียนที่ 2/2558

2. เนื้อหาวิชา การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ต้องปรับตัวให้ก้าวทันโลก