เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมภิวัตน์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ราศรี สวอินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1. บทเรียนนี้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสังคมภิวัตน์ ภาคเรียนที่ 2/2558

2. เนื้อหาวิชา การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ต้องปรับตัวให้ก้าวทันโลก