ผู้สอน
เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

1100305 การบริหารจัดการในห้องเรียน (Classroom Management)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19685

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา (1) ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ (2) ภาวะผู้นำทางการศึกษา (3) การคิดอย่างเป็นระบบ (4) การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร (5) มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร (6) การติดตอสื่อสารในองคกร (7) การบริหารจัดการชั้นเรียน (8) การประกันคุณภาพการศึกษา (9) การทำงานเป็นทีม (10) การจัดทำโครงงานทางวิชาการ (11) การจัดโครงการฝึกอาชีพ (12) การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา (13) การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และ (14) การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน