ปศุสัตว์ฮาลาล

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักฮาลาลฮารอมในอิสลาม สัตว์ที่อนุมัติและสัตว์ที่ไม่อนุมัติ การเมตตาต้่อสัตว์ โรงเชือดและฆ่าสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล