ผู้สอน
Chiraphorn Munsettavith
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การศึกษาปฐมวัยเพื่อท้องถิ่น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19689

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่มุ่งพัฒนาประสบการณ์ให้กับผู้เรียนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติการในพื้นที่และมุ่งผลสำเร็จในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการวางแผน ดำเนินการ และพัฒนาเด็กปฐมวัยจากสภาพปัญหาจริงในแต่ละพื้นที่อย่างมีคุณภาพ