เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การศึกษาปฐมวัยเพื่อท้องถิ่น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่มุ่งพัฒนาประสบการณ์ให้กับผู้เรียนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติการในพื้นที่และมุ่งผลสำเร็จในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการวางแผน ดำเนินการ และพัฒนาเด็กปฐมวัยจากสภาพปัญหาจริงในแต่ละพื้นที่อย่างมีคุณภาพ