การศึกษาปฐมวัยเพื่อท้องถิ่น

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่มุ่งพัฒนาประสบการณ์ให้กับผู้เรียนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติการในพื้นที่และมุ่งผลสำเร็จในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการวางแผน ดำเนินการ และพัฒนาเด็กปฐมวัยจากสภาพปัญหาจริงในแต่ละพื้นที่อย่างมีคุณภาพ