รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำอธิบายชั้นเรียน

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่๔ เวลา ๒๐ ชั่วโมง

ศึกษาหนาที่ของอุปกรณคอมพิวเตอรหลักการทํางานเบื้องตนของคอมพิวเตอรประโยชนและโทษ จากการใชงานคอมพิวเตอรฝกทักษะการใชระบบปฏิบัตการคอมพิวเตอร การใชซอฟตแวรกราฟก และการ สรางชิ้นงานดวยซอฟตแวรกราฟกดวยความรับผิดชอบทั้งหมด

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ศึกษาวิธีการคนหาและรวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงค วิธีรวบรวมและประมวลผลขอมูล การนําเสนอขอมูลและเก็บรักษาขอมูล ฝกทักษะการคนหาและรวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงคโดยดําเนินการ อยางเปนขั้นตอน การนําเสนอขอมูลการใชซอฟแวรประมวลคาํ การตกแตงเอกสารการแทรกขอความและ ภาพ การสรางตารางขอมูลในเอกสาร การสรางงานเอกสารดวยซอฟตแวรประมวลคําดวยความรับผิดชอบ