เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การอ่านออกเสียง ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชญาพร เชื้อชาย

โรงเรียนบ้านนาพา

อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความสั้นๆ บอกความหมายของคำ ข้อความ ตอบคำถาม เล่าเรื่องย่อ คาดคะเนเหตุการณ์ อ่านหนังสือตามความสนใจและนำเสนอจากเรื่องที่อ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ ฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ ตอบคำถาม เล่าเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก พูดสื่อสารจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ เรียบเรียงคำเป็นประโยค ต่อคำคล้องจอง

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน เขียน ฟัง พูด เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การใช้ภาษา มีทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิด มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ มีมารยาท ในการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีเจคติที่ดีต่อภาษาไทยและภูมิใจในภาษาไทย