เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมีพื้นฐาน 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย มานัด คำดำ

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

32101 วิชาวิทยาศาสตร์ 3                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1                                               เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต............................................................................................................................................................

                       ศึกษาวิเคราะห์ ทดลองและอธิบาย โครงสร้างอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ             การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุ การเกิดปฏิกิริยา การจัดเรียงธาตุ การทำนายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ  การเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุล ความสัมพันธ์ระว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลว  และสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร

                       โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ 

การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  

                       เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ

ในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

ว3.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5

 ว 8.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12

รวมทั้งหมด  17  ตัวชี้วัด