homeเคมีพื้นฐาน 3
personperson_add
เคมีพื้นฐาน 3

ผู้สอน
นาย มานัด คำดำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมีพื้นฐาน 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
197

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

32101 วิชาวิทยาศาสตร์ 3                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1                                               เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต............................................................................................................................................................

                       ศึกษาวิเคราะห์ ทดลองและอธิบาย โครงสร้างอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ             การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุ การเกิดปฏิกิริยา การจัดเรียงธาตุ การทำนายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ  การเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุล ความสัมพันธ์ระว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลว  และสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร

                       โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ 

การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  

                       เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ

ในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

ว3.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5

 ว 8.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12

รวมทั้งหมด  17  ตัวชี้วัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)