เคมีอาหารเพื่อสัตวศาสตร์

นุชเนตร ตาเย๊ะ

มหาวิทายาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรตีน ไขมัน เยื่อใย และสารอาหารจำเป็นสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื่อง