สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนต้องตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัย