สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

นางสาวลัดดาวัลย์ พังแพร่

โรงเรียนวัดศรีมงคล

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนต้องตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัย