การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

ปราณี อ่องหลี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย