1501101 ความเป็นครูและการบริหารจัดการในห้องเรียน
ผู้สอน

เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
1501101 ความเป็นครูและการบริหารจัดการในห้องเรียน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19707

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ(1) ความสำคัญของวิชาชีพครู (2) บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู (3) พัฒนาการของวิชาชีพครู (4) คุณลักษณะของครูที่ดี (5) การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู (6) การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู (7) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (8) การเป็นผู้นำทางวิชาการ (9) เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู (10) จรรยาบรรณของวิชาชีพครู (11) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (12) การพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (13) การปฏิบัติหน้าที่ในสังคมพหุวัฒนธรรม และ (14) การสร้างความสมานฉันท์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.