เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1501101 ความเป็นครูและการบริหารจัดการในห้องเรียน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ(1) ความสำคัญของวิชาชีพครู (2) บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู (3) พัฒนาการของวิชาชีพครู (4) คุณลักษณะของครูที่ดี (5) การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู (6) การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู (7) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (8) การเป็นผู้นำทางวิชาการ (9) เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู (10) จรรยาบรรณของวิชาชีพครู (11) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (12) การพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (13) การปฏิบัติหน้าที่ในสังคมพหุวัฒนธรรม และ (14) การสร้างความสมานฉันท์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข