ชีววิทยาของแมลงท้องถิ่น Biology of Local Insects

คำอธิบายชั้นเรียน

ชีววิทยาของแมลงในท้องถิ่น วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง อนุกรมวิธาน แหล่งที่อยู่อาศัย ความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การอนุรักษ์ การศึกษาภาคสนาม