การหา ค.ร.น.ของจำนวนนับ

คำอธิบายชั้นเรียน

1.นักเรียนต้องศึกษาเอกสารประกอบการสอน

2.ทำแบบฝึกหัด

3.ทำข้อสอบ