เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กฎหมายพาณิชย์ ชั้นปวช.2คธ/1 ปวช.2คธ/2 ปวช2.คธ/3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิธีการวัดผลและปรเมินผล

คะแนนเก็บระหว่างภาค 60 คะแนน

คะแนนจิตพิสัย               20 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค   20 คะแนน