กฎหมายพาณิชย์ ชั้นปวช.2คธ/1 ปวช.2คธ/2 ปวช2.คธ/3

คำอธิบายชั้นเรียน

วิธีการวัดผลและปรเมินผล

คะแนนเก็บระหว่างภาค 60 คะแนน

คะแนนจิตพิสัย               20 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค   20 คะแนน