homeกฎหมายพาณิชย์ ชั้นปวช.2คธ/1 ปวช.2คธ/2 ปวช2.คธ/3
personperson_add
กฎหมายพาณิชย์ ชั้นปวช.2คธ/1 ปวช.2คธ/2 ปวช2.คธ/3

ผู้สอน
person
นางสาว สุภาวดี ภิรมย์รัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กฎหมายพาณิชย์ ชั้นปวช.2คธ/1 ปวช.2คธ/2 ปวช2.คธ/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1971

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิธีการวัดผลและปรเมินผล

คะแนนเก็บระหว่างภาค 60 คะแนน

คะแนนจิตพิสัย               20 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค   20 คะแนน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)