homeกฎหมายพาณิชย์ ชั้นปวช.2คธ/1 ปวช.2คธ/2 ปวช2.คธ/3
person
กฎหมายพาณิชย์ ชั้นปวช.2คธ/1 ปวช.2คธ/2 ปวช2.คธ/3

ผู้สอน
นางสาว สุภาวดี ภิรมย์รัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กฎหมายพาณิชย์ ชั้นปวช.2คธ/1 ปวช.2คธ/2 ปวช2.คธ/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1971

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิธีการวัดผลและปรเมินผล

คะแนนเก็บระหว่างภาค 60 คะแนน

คะแนนจิตพิสัย               20 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค   20 คะแนน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)