เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา เป็นกระบวนการที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของการเรียนการสอนว่า ได้ช่วยให้นักเรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้วัดผลเพื่อค้นหาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่สำคัญยิ่ง