เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุนิตา สมนึกตน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1.ความหมายข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ

2.หลักการสร้างข้อสอบ

3.ตัวอย่างแบบทดสอบ