การสร้างข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ

สุนิตา สมนึกตน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

1.ความหมายข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ

2.หลักการสร้างข้อสอบ

3.ตัวอย่างแบบทดสอบ