สิ่งมีชีวิตและไม่มีฃีวิต

นางสาวลัดดาวัลย์ พังแพร่

โรงเรียนวัดศรีมงคล

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนจะต้องตรงต่อเวลา