สิ่งมีชีวิตและไม่มีฃีวิต

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนจะต้องตรงต่อเวลา