Present simple tense

สุธาสินี หิรัญธนวัฒน์

โรงเรียนอุบลรัตนราชการาชวิทยาลัย พัทลุง

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลา

นักเรียนต้องส่งงานที่ครูมห้ใว้ทุกชิ้นงาน

แต่งการยให้เรียบร้อย