เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปวีณา เจะอารง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แนวความคิดและหลักการผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดยเน้นการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการแสวงแหล่งเงินทุน