การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวความคิดและหลักการผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดยเน้นการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการแสวงแหล่งเงินทุน