ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษา ความหมายของภาษษ ศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาษา ได้แก่ สัทวิทยา สรวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ และ อรรถศาสตร์