เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาษา ความหมายของภาษษ ศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาษา ได้แก่ สัทวิทยา สรวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ และ อรรถศาสตร์