ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาษา ความหมายของภาษษ ศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาษา ได้แก่ สัทวิทยา สรวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ และ อรรถศาสตร์