หลักเคมี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักเคมีเบื้องต้น เกี่ยวกับ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ กรดเบส สมดุลเคมี และ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น