เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2104319 การนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการนำเสนอสารภาษาไทย ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ ด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดทำบทเพื่อการนำเสนอ ฝึกปฏิบัติสร้างสื่อประสมเพื่อการนำเสนอสารภาษาไทย การประเมินผลในการปรับปรุงแก้ไข