2104319 การนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการนำเสนอสารภาษาไทย ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ ด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดทำบทเพื่อการนำเสนอ ฝึกปฏิบัติสร้างสื่อประสมเพื่อการนำเสนอสารภาษาไทย การประเมินผลในการปรับปรุงแก้ไข