homeทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นสูง
personperson_add
ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นสูง

ผู้สอน
ดร. กฤษดา กรุดทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นสูง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1974

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)