เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างข้อสอบ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การสร้างข้อสอบปรนัย ณ ที่นี้จะกล่าวถึง หลักการสร้างข้อสอบปรนัยแบบถูกผิด รวมไปถึงข้อดีและข้อจำกัดของข้อสอบชนิดนี้ด้วย