การสร้างข้อสอบ

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างข้อสอบปรนัย ณ ที่นี้จะกล่าวถึง หลักการสร้างข้อสอบปรนัยแบบถูกผิด รวมไปถึงข้อดีและข้อจำกัดของข้อสอบชนิดนี้ด้วย