4103116 ชีวสถิติ (Biostatistics) 2/2558

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้สถิติในงานวิจัยทางชีววิทยา