เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Ecotouirsm_G2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กระบวนการและขั้นตอนการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบต่างๆ การแบ่งเขตการจัดการ ระบบและรูปแบบสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อพื้นที่ท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบนิเวศ Principles and components of ecotourism; ecotourism management; various types of planning process of ecotourism; zoning; system and types of facilities corresponding to carrying capacity of destination; assessment of potential of the ecotourism destination; ecotourism tourists characteristics and behaviors; management of natural environment; and ecosystem.