อาหารหลัก 5 หมู่

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถรู้จักอาหาร 5 หมู่