กิจกรรมเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพรับราชการ