เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการแก้ปัญหาของตน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แบบ บนพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายวิชาการแก้ปัญหาของตน เป็นวิชาที่ศึกษาเกียวกับทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาของตนที่เป็นอยู่ ตลอดจนหาแนวทางวิธีการป้องกันแก้ไขรวมถึงการพัฒนาชีวิต.