วิชาการแก้ปัญหาของตน

แบบ บนพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการแก้ปัญหาของตน เป็นวิชาที่ศึกษาเกียวกับทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาของตนที่เป็นอยู่ ตลอดจนหาแนวทางวิธีการป้องกันแก้ไขรวมถึงการพัฒนาชีวิต.