คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ใช้สอนในรายวิชาภาษาไทย