คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ใช้สอนในรายวิชาภาษาไทย