แหล่งเรียนรู้

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นการจัดกการเรียนการสอนโดยต้องการให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากชุมชนที่ตนสนใจ