เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Tourist Behaviour

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาเพื่อเข้าใจแรงจูงใจและพฤติกรรมในการเดินทาง ความต้องการ และความแตกต่างของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เกิดจากความแตกต่างในวัตถุประสงค์ของการเดินทางวัฒนธรรม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม และการประยุกต์หลักการสื่อสาร ข้ามวัฒนธรรมในการปฏิสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยธุรกิจเพื่องานด้านการท่องเที่ยว

The application of psychological theories for understanding different motivations, behaviors, cultures, demographics, and socio-economicfactors and purposes in travelling; and the application of communication principles at individual and organizational levels in tourism.