เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รหัสและชื่อวิชา

๕๖๐๑๑๓๑ ภมูิปัญญาท้องถิ่นอีสาน


จำนวนหน่วยกิต

๓(๒-๒-๕)หน่วยกิต


คำอธิบายรายวิชา

องค์ความรู้ทางรูปธรรมหรือนามธรรม ตลอดจนความสามารถที่เกิดจากมวลประสบการณ์ของมนุษย์ แล้วพัฒนาสืบทอดกันมาด้วยวิธีต่างๆ


จุดมุ่งหมายรายวิชา

จุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิชานี้ คือ เพื่อศึกษาความรู้ในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ที่ได้จากรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ


ครูผู้สอน

นางสาวมยุรี ภาพยนต์