Organometallic Chemistry

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดพันธะของโลหะกับลิแกนด์อินทรีย์