สาระบนความไร้สาระ

ธิราพร พันประสงค์

มหาวิทาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

การนำความรู้ต่างๆในแต่ละวิชามารวมไว้เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลหรือใช้ในการศึกษาซึ่งจะมีเนื้อหาต่างกันไป