เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับนิสิตครู นักเทคโนโลยยีการศึกษา มุ่งนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบสื่อ การเขียนสื่อ การนำเสนอสื่อ การออกแบบการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับผู้เรียน